Dodatkové ochranné osvedčenia

Čo je dodatkové ochranné osvedčenie?
Dodatkové ochranné osvedčenie sa udeľuje na liečivá alebo výrobky na ochranu rastlín, za predpokladu, že sú chránené základným patentom, získali platné povolenie uviesť predmetné liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo ako prípravok na ochranu rastlín,  ďalej za predpokladu, že na liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín nebolo v predchádzajúcom období udelené dodatkové ochranné osvedčenie a, že platné povolenie je prvým povolením uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.

Ako dlho platí dodatkové ochranné osvedčenie?
Dodatkové ochranné osvedčenie platí počas doby rovnajúcej sa časovému úseku, ktorý uplynul odo dňa podania prihlášky základného patentu po deň prvého povolenia uviesť liečivo resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v spoločenstve, skrátenému o päť rokov, najdlhšie však počas piatich rokov odo dňa účinnosti osvedčenia.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

   • poradenstvo a konzultácie
   • vypracovanie prihlášok
   • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi
   • ochrana práv majiteľa a udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia
   • zápisy zmien do registra
   • sporová agenda a iné…

Užitočné odkazy