Naše služby

Sme oprávnení na zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, Európskym patentovým úradom (EPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Trvalo sa podieľame na pomoci našim klientom pri získavaní a presadzovaní ich práv v oblasti priemyselného vlastníctva.  Patentová a známková kancelária sa špecializuje na ochranu predmetov priemyselných práv, ako sú patenty, ochranné známky a dizajny, a to v medzinárodnom meradle.

Poskytované služby v oblasti priemyselných práv

Patenty
Úžitkové vzory
Ochranné známky
Dizajny
Dodatkové ochranné osvedčenia
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov