Dizajny

Čo je dizajn?
Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. Obsahom pojmu dizajn je teda len vizuálne vnímateľná vlastnosť či zložka z celkového riešenia výrobku. Nejedná sa teda o technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku.

Ako dlho platí dizajn?
Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

Ako možno získať dizajn?
O zápis dizajnu do registra sa žiada prihláškou dizajnu na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis dizajnu na predpísanom tlačive. Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu, t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom. V prípade zápisnej spôsobilosti zapíše úrad dizajn do registra dizajnov a dizajn zverejní. Prihlasovateľ sa stane jeho vlastníkom. Vlastníkovi zapísaného dizajnu vydá osvedčenie o zápise. Zápis oznámi vo vestníku úradu. Podľa Haagskej dohody o medzinárodnom prihlasovaní priemyselných vzorov je možné získať aj medzinárodný zápis dizajnu.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

   • poradenstvo a konzultácie
   • podanie žiadosti
   • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi
   • obnovy
   • ochrana práv majiteľa
   • zápisy zmien do registra
   • sporová agenda a iné…

Užitočné odkazy