Ochranné známky

Čo je ochranná známka?
Podľa zákona ochrannú známku tvorí akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky. Úlohou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Ako dlho platí ochranná známka?
Platnosť ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky.  Úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti).

Ako získať ochrannú známku?
Ochrannú známku na Slovensku možno získať podaním prihlášky ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). V zahraničí zase možno získať podaním prihlášky na úrade v danej krajine, prihlášky ochrannej známky EÚ na EUIPO alebo prihlášky medzinárodnej ochrannej známky na WIPO.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

   • poradenstvo a konzultácie
   • rešerše
   • podanie žiadostí o zápis ochranných známok
   • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi
   • obnovy
   • ochrana práv majiteľa
   • zápisy zmien do registra
   • sporová agenda a iné…

Užitočné odkazy