Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Čo je označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov?
Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov je výhradne slovný údaj pre výrobok (poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno, liehoviny, aromatizované vínne výrobky, „non-agri“ výrobky.

Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Zemepisné označenie výrobku je rovnako názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

Poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno, liehoviny, aromatizované vínne výrobky možno chrániť len na úrovni EÚ alebo medzinárodnou ochranou prostredníctvom Ženevského akt, ale nie na národnej SK úrovni. Na národnej úrovni a medzinárodnou ochranou prostredníctvom Lisabonského dohovoru možno chrániť „non-agri“ výrobky (minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky), ale nie na úrovni EÚ.

Ako možno získať označenie?
O zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa žiada prihláškou, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na predpísanom tlačive.  Doba trvania práva na ochranu nie je časovo obmedzená.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

   • spracovanie prihlášok, podanie prihlášok a zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva
   • prihlásenie európskych označení pôvodu a zemepisných označení
   • rešerše 
   • vypracovanie návrhov na zrušenie zápisu 
   • sporová agenda a iné…

Užitočné odkazy