Patenty

Čo je patent?
Patent je ochranný dokument. Tento ochranný dokument udeľuje štát a dáva výlučné právo majiteľovi patentu na využívanie jeho vynálezu. Vynález je vyriešenie technického problému dosiahnuté technickými prostriedkami. Môže ísť o výrobok, ktorý sa dá priemyselne vyrobiť, postup (spôsob) výroby alebo použitie známych predmetov na nový účel. Avšak aby toto riešenie mohlo byť patentované, podľa patentového zákona musí byť: nové; predmetom vynálezcovskej činnosti; priemyselne využiteľné; nesmie byť vylúčené z patentovateľnosti.

Ako dlho platí patent?
Platnosť patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky, za predpokladu platenia udržiavacích poplatkov.

Ako možno získať patent?
Patent na Slovensku možno získať podaním patentovej prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).

Po podaní  prihlášky nasleduje konanie o prihláške, kde úrad podrobí prihlášku formálnemu prieskumu, kde úrad skúma, či prihláška nemá formálne chyby. Po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti ju zverejní vo svojom vestníku. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať úradu pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu. Na pripomienky úrad prihliadne pri úplnom prieskume prihlášky, ktorý úrad vykoná na základe žiadosti od prihlasovateľa, ktorá sa musí podať najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky vynálezu. Po skončení konania o prihláške môže Úrad udeliť patent.

Patentovú ochranu v zahraničí je možné získať podaním patentovej prihlášky v danej krajine, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

   • poradenstvo a konzultácie
   • prieskumy a rešerše
   • vypracovanie národných patentových prihlášok, európskych patentových prihlášok a medzinárodných  prihlášok vynálezu podľa PCT
   • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
   • zastupovanie v konaniach pred EPO
   • zastupovanie v konaniach o medzinárodnej prihláške
   • ochrana práv majiteľa a udržiavanie platnosti patentov
   • podania návrhov na zrušenie patentov
   • zápisy zmien do registra
   • sporová agenda a iné…

Užitočné odkazy