Úžitkové vzory

Čo je úžitkový vzor?
Rovnako ako patent, úžitkový vzor je ochranný dokument. Tento ochranný dokument udeľuje štát a dáva výlučné právo majiteľovi úžitkového vzoru na využívanie technického riešenia. Podľa zákona úžitkovými vzormi sa chránia technické riešenia, ktoré sú nové, priemyselne využiteľné a sú výsledkom vynálezcovskej  činnosti.

Ako dlho platí úžitkový vzor?
Účinky ochrany sú rovnaké ako v prípade patentov, avšak platnosť úžitkového vzoru je 4 roky od podania prihlášky. Na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru možno platnosť predlžiť dvakrát o 3 roky, t. j. maximálna platnosť môže byť 10 rokov.

Ako získať úžitkový vzor na Slovensku?
Úžitkový vzor možno získať podaním prihlášky úžitkového vzoru na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Po podaní  prihlášky nasleduje konanie o prihláške. Úrad skúma len formálne požiadavky, teda či prihláška obsahuje všetky náležitosti a neskúma podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti. Ku skúmaní týchto podmienok dochádza až v prípadnom konaní o výmaz.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

   • poradenstvo a konzultácie
   • prieskumy a rešerše
   • vypracovanie prihlášok úžitkových vzorov
   • zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi
   • ochrana práv majiteľa a udržiavanie platnosti úžitkových vzorov
   • zápisy zmien do registra
   • sporová agenda a iné…

Užitočné odkazy