Preskočiť na obsah

Naše služby

Sme oprávnení na zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, Európskym patentovým úradom (EPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Trvalo sa podieľame na pomoci našim klientom pri získavaní a presadzovaní ich práv v oblasti priemyselného vlastníctva.  Patentová a známková kancelária sa špecializuje na ochranu predmetov priemyselných práv, ako sú patenty, ochranné známky a dizajny, a to v medzinárodnom meradle.

Poskytujeme služby v týchto oblastiach

PATENTY

Čo je patent?
Patent je ochranný dokument. Tento ochranný dokument udeľuje štát a dáva výlučné právo majiteľovi patentu na využívanie jeho vynálezu. Vynález je vyriešenie technického problému dosiahnuté technickými prostriedkami. Môže ísť o výrobok, ktorý sa dá priemyselne vyrobiť, postup (spôsob) výroby alebo použitie známych predmetov na nový účel. Avšak aby toto riešenie mohlo byť patentované, podľa patentového zákona musí byť: nové; predmetom vynálezcovskej činnosti; priemyselne využiteľné; nesmie byť vylúčené z patentovateľnosti.

Ako dlho platí patent?
Platnosť patentu je 20 rokov od podania patentovej prihlášky, za predpokladu platenia udržiavacích poplatkov.

Ako možno získať patent?
Patent na Slovensku možno získať podaním patentovej prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).

Po podaní  prihlášky nasleduje konanie o prihláške, kde úrad podrobí prihlášku formálnemu prieskumu, kde úrad skúma, či prihláška nemá formálne chyby. Po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti ju zverejní vo svojom vestníku. Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať úradu pripomienky k patentovateľnosti jej predmetu. Na pripomienky úrad prihliadne pri úplnom prieskume prihlášky, ktorý úrad vykoná na základe žiadosti od prihlasovateľa, ktorá sa musí podať najneskôr do 36 mesiacov od podania prihlášky vynálezu. Po skončení konania o prihláške môže Úrad udeliť patent.

Patentovú ochranu v zahraničí je možné získať podaním patentovej prihlášky v danej krajine, európskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

– poradenstvo a konzultácie

– prieskumy a rešerše

– vypracovanie národných patentových prihlášok, európskych patentových prihlášok a medzinárodných  prihlášok vynálezu podľa PCT

– zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

– zastupovanie v konaniach pred EPO

– zastupovanie v konaniach o medzinárodnej prihláške

– ochrana práv majiteľa a udržiavanie platnosti patentov

– podania návrhov na zrušenie patentov

– zápisy zmien do registra

– sporová agenda a iné…

ÚŽITKOVÉ VZORY

Čo je úžitkový vzor?
Rovnako ako patent, úžitkový vzor je ochranný dokument. Tento ochranný dokument udeľuje štát a dáva výlučné právo majiteľovi úžitkového vzoru na využívanie technického riešenia. Podľa zákona úžitkovými vzormi sa chránia technické riešenia, ktoré sú nové, priemyselne využiteľné a sú výsledkom vynálezcovskej  činnosti.

Ako dlho platí úžitkový vzor?
Účinky ochrany sú rovnaké ako v prípade patentov, avšak platnosť úžitkového vzoru je 4 roky od podania prihlášky. Na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru možno platnosť predlžiť dvakrát o 3 roky, t. j. maximálna platnosť môže byť 10 rokov.

Ako získať úžitkový vzor na Slovensku?
Úžitkový vzor možno získať podaním prihlášky úžitkového vzoru na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Po podaní  prihlášky nasleduje konanie o prihláške. Úrad skúma len formálne požiadavky, teda či prihláška obsahuje všetky náležitosti a neskúma podmienku novosti a vynálezcovskej činnosti. Ku skúmaní týchto podmienok dochádza až v prípadnom konaní o výmaz.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

– poradenstvo a konzultácie

– prieskumy a rešerše

– vypracovanie prihlášok úžitkových vzorov

– zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi

– ochrana práv majiteľa a udržiavanie platnosti úžitkových vzorov

– zápisy zmien do registra

– sporová agenda a iné…

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Čo je ochranná známka?
Podľa zákona ochrannú známku tvorí akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky. Úlohou ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.

Ako dlho platí ochranná známka?
Platnosť ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky.  Úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti).

Ako získať ochrannú známku?
Ochrannú známku na Slovensku možno získať podaním prihlášky ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). V zahraničí zase možno získať podaním prihlášky na úrade v danej krajine, prihlášky ochrannej známky EÚ na EUIPO alebo prihlášky medzinárodnej ochrannej známky na WIPO.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

– poradenstvo a konzultácie

– rešerše

– podanie žiadostí o zápis ochranných známok

– zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi

– obnovy

– ochrana práv majiteľa

– zápisy zmien do registra

– sporová agenda a iné…

DIZAJNY

Čo je dizajn?
Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. Obsahom pojmu dizajn je teda len vizuálne vnímateľná vlastnosť či zložka z celkového riešenia výrobku. Nejedná sa teda o technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku.

Ako dlho platí dizajn?
Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov.

Ako možno získať dizajn?
O zápis dizajnu do registra sa žiada prihláškou dizajnu na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis dizajnu na predpísanom tlačive. Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu, t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom. V prípade zápisnej spôsobilosti zapíše úrad dizajn do registra dizajnov a dizajn zverejní. Prihlasovateľ sa stane jeho vlastníkom. Vlastníkovi zapísaného dizajnu vydá osvedčenie o zápise. Zápis oznámi vo vestníku úradu. Podľa Haagskej dohody o medzinárodnom prihlasovaní priemyselných vzorov je možné získať aj medzinárodný zápis dizajnu.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

– poradenstvo a konzultácie

– rešerše

– podanie žiadostí

– zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi

– obnovy

– ochrana práv majiteľa

– zápisy zmien do registra

– sporová agenda a iné…

DOO

Čo je dodatkové ochranné osvedčenie?
Dodatkové ochranné osvedčenie sa udeľuje na liečivá alebo výrobky na ochranu rastlín, za predpokladu, že sú chránené základným patentom, získali platné povolenie uviesť predmetné liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo ako prípravok na ochranu rastlín,  ďalej za predpokladu, že na liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín nebolo v predchádzajúcom období udelené dodatkové ochranné osvedčenie a, že platné povolenie je prvým povolením uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh ako liek alebo prípravok na ochranu rastlín.

Ako dlho platí dodatkové ochranné osvedčenie?
Dodatkové ochranné osvedčenie platí počas doby rovnajúcej sa časovému úseku, ktorý uplynul odo dňa podania prihlášky základného patentu po deň prvého povolenia uviesť liečivo resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v spoločenstve, skrátenému o päť rokov, najdlhšie však počas piatich rokov odo dňa účinnosti osvedčenia.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

– poradenstvo a konzultácie

– vypracovanie prihlášok

– zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi

– ochrana práv majiteľa a udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia

– zápisy zmien do registra

– sporová agenda a iné…

OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Čo je označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov?
Označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenie výrobkov je výhradne slovný údaj pre výrobok (poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno, liehoviny, aromatizované vínne výrobky, „non-agri“ výrobky.

Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Zemepisné označenie výrobku je rovnako názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine.

Poľnohospodárske výrobky, potraviny, víno, liehoviny, aromatizované vínne výrobky možno chrániť len na úrovni EÚ alebo medzinárodnou ochranou prostredníctvom Ženevského akt, ale nie na národnej SK úrovni. Na národnej úrovni a medzinárodnou ochranou prostredníctvom Lisabonského dohovoru možno chrániť „non-agri“ výrobky (minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky), ale nie na úrovni EÚ.

Ako možno získať označenie?
O zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa žiada prihláškou, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na predpísanom tlačive.  Doba trvania práva na ochranu nie je časovo obmedzená.

Služby

Naše služby zahŕňajú najmä:

– poradenstvo a konzultácie

– vypracovanie prihlášok, zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi

– prihlásenie európskych označení pôvodu a zemepisných označení

– rešerše

– sporová agenda a iné…